دکتر یاسر زره ساز

دکترای آمار کاربردی و تحلیل داده دانشکده صنایع میشیگان آمریکا و مشاور و مدرس پروژه های علم داده