سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- گرایش صنایع

کارشناسی مهندسی صنایع- گرایش تولید صنعتی

سوابق شغلی

مشاور، مدرس و ممیز سیستم های مدیریتی

عامل توسعه خوشه ای سازمان صنایع کوچک

مشاور انتقال فناوری سازمان صنایع کوچک

مدیر کارخانه و نماینده مدیریت شرکت گدازه های آذرین آسیا

مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت شرکت ماشین آلات سنگین پارس زاگرس

مدیر بازرگانی و نماینده مدیریت شرکت پیشرو کوشان سپاهان (پیکو)

کارشناس فنی شرکت مشاوره فراروش فرزانه