سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی( واحد نجف آباد)

کارشناسی مهندسی صنایع -تولید صنعتی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان( تحت حمایت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

سوابق شغلی

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (شرکت ترام چاپ سپاهان)

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (شرکت فرابرد)

سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه  (پیمانکاری شرکت صفا پولاد)

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه (شرکت دلتا صنعت ثمین)