مهندس اسماعیل اردوئی

مدرس دوره های برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP و برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار PRIMAVERA6
  • 1
  • 2