دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 در اصفهان

دوره سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO50001 ISO50001 یک چارچوب برای ایجاد بهترین روش مدیریت انرژی  برای کمک به…
265,000 تومان

دوره سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015 در اصفهان

310,000 تومان
دوره سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015 ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت…
310,000 تومان

دوره تکنیک های کیفیت در اصفهان

320,000 تومان
دوره تکنیک های اصفهان برای دستیابی به کیفیت مطلوب و برای اینکه بتوان تغییرات کیفیتی محصول را در جهت مطلوب…
320,000 تومان

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO45001 در اصفهان

310,000 تومان
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد ISO45001 سیستم‌های مدیریت ایمنی بهداشت شغلی ایزو ۴۵۰۰۱ در تمامی…
310,000 تومان

دوره سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 در اصفهان

418,000 تومان
دوره سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015 پیاده کردن استانداردهای مدیریت کیفیت در جهان دیگر یک انتخاب نیست بلکه…
418,000 تومان

دوره تربیت کارشناس کنترل کیفیت (QC MAN) در اصفهان

465,000 تومان
دوره تربیت کارشناس کنترل کیفیت (QC MAN) در مدیریت کیفیت و مهندسی و تولید صنعتی، بخش کنترل کیفیت QC و…
465,000 تومان